Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri prevádzke skladov a skladovaní

Lektor: Bc. Michal Pecek

Dátum: 3.12.2020

Čas konania: 14:00 - 15:00

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 3.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 10,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2020 - daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 1.12.2020
1 EUR1,2 USD (+0,01)
1 EUR0,9 GBP (+0,01)
1 EUR4,47 PLN (-0,01)
1 EUR26,19 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

Zmeny v právnych predpisoch v roku 2020 a 2021 majú výrazný vplyv na živnostenské podnikanie v Slovenskej republike. Keďže v prípade živnosti ručí podnikateľ celým svojím majetkom, o to naliehavejšie je vedieť, aké zmeny v právnych predpisoch sa v ostatnom období udiali a čo vás živnostníkov čaká. Dynamický vývoj právnej úpravy za ostatné obdobie spôsobil, že pri výkone podnikateľskej činnosti je čoraz namáhavejšie sledovať neustále legislatívne zmeny, a preto práve táto online kniha je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na jednom mieste!!!

Online kniha Legislatívne zmeny pre živnostníkov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, environmentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky, ale aj v oblasti právnej úpravy živnostenského podnikania ako takého.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre rok 2020 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

 

Čo je nové v on-line knihe?

 • Od 1. októbra 2020 netreba Sociálnu poisťovňu žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri
 • "Prvá pomoc" pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO je predĺžená
 • Živnostníci pozor! Vznik povinného sociálneho poistenia SZČO od 1. januára 2021
 • Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb počas mimoriadnej situácie
 • Zmeny v odpočte daňovej straty fyzických osôb v súvislosti s pandémiou
 • Zmeny v zdaňovacích obdobiach daňovníka pri jeho zrušení a zániku od 1.10.2020
 • Navrhované zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021
 • Navýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok z pohľadu účtovníctva v roku 2020
 • Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.10.2020
 • Novela zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2021 a od 1. januára 2022
 • Zmeny vo vysielaní zamestnancov od 30.7.2020
 • Pripravovaná novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
 • Mzdové zvýhodnenia v roku 2021
 • Minimálne mzdové nároky v roku 2021
 • Aktuálne zmeny v sociálnom poistení - pandemické nemocenské a ošetrovné v roku 2020
 • Zmeny pri poskytovaní pandemickej OČR
 • Čiastkové dodanie tovaru alebo služby v roku 2020
 • Daňová povinnosť pri dodaní služby v roku 2020
 • Daňová povinnosť pri dodaní tovaru v roku 2020
 • Oprava základu dane v roku 2020
 • Sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2020
 • Základ dane pri dovoze tovaru v roku 2020
 • Novelizácia zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov k 1. januáru 2021
 • Zmena sadzby dane z tabakových výrobkov k 1. januáru 2021
 • Informácia k vybraným ustanoveniam zákona č. 67/2020 Z. z. za oblasť správy daní s účinnosťou od 21.7.2020
 • Ochranné pracovné odevy na pracovisku
 • Zmeny vo vyhláške MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Zmeny v zákone o odpadoch - september 2020
 • Novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje - zálohovanie definitívne od 1. januára 2022
 • Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
 • Novela vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Novela vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z.
 • Novela vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Uznávanie dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií - architekti
 • Novela zákona o energetickej efektívnosti
 • Vládny návrh novely zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
 • Tretia výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie
 • Predmet dane z príjmov subjektu verejnej správy
 • Zdaňovanie príjmov z prenájmu majetku subjektov verejnej správy
 • Nové avizované opatrenia na boj proti pandémii COVID-19 v súvislosti s hromadnými podujatiami
 • Nové avizované opatrenia na boj proti pandémii COVID-19 v súvislosti s prevádzkami verejného stravovania
 • Prerušenie školského vyučovania na niektorých školách od 12.10.2020
 • Schválenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 na vládnej úrovni

 

Legislatívne zmeny:

 • Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2020
 • Novela zákona o účtovníctve od roku 2020 a jej dopad na audítorov a obchodné spoločnosti
 • Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020
 • Dovolenka zamestnanca v roku 2020
 • Minimálna mzda od 1. januára 2020
 • Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020
 • Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020
 • Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2020 Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Vzdelávanie zamestnancov v roku 2020
 • Novela zákona o dani z príjmov od 1.12.2019
 • Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
 • Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane od 1.1.2020
 • Zvýšenie daňového zvýhodnenia podnikového výskumu a vývoja a zavádzania elektromobility od 1.1.2020
 • Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020
 • Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. januára 2020
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry od roku 2020
 • Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH od roku 2020
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte od roku 2020
 • Povinnosť podať súhrnný výkaz od roku 2020
 • Vedenie záznamov podľa zákona o DPH od roku 2020
 • Zrušenie registrácie od roku 2020
 • Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019
 • Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel k 31. decembru 2019 a určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2020
 • Čo musí obsahovať súhrnný výkaz od roku 2020
 • Daňová kontrola a vedenie evidencie pri spotrebnej dani z energií v roku 2020
 • Podanie súhrnného výkazu a povinnosti po podaní od roku 2020
 • Správa spotrebnej dane z energií v roku 2020
 • Vedenie evidencie pri spotrebnej dani z uhlia a zemného plynu v roku 2020
 • Vrátenie dane z elektriny v roku 2020
 • Výpočet spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v roku 2020
 • Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane pri spotrebnej dani z energií v roku 2020
 • Daň z nehnuteľností
 • Právna úprava skládkovania odpadu od 1. 7. 2020
 • Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - zákon č. 302/2019 Z. z.
 • Zmeny v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. januára 2020
 • Prehľad zmien pri vodičských oprávneniach platných od 1. decembra 2019
 • Nakladanie so stavebným odpadom podľa novely zákona o odpadoch od 1.7.2020
 • Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2021,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Práve si pripravujem daňové priznanie a v online knihe som našla cenné informácie pre jeho prípravu."
Jana, M., Košice


"Dlhodobo riešim problémy z hľadiska sociálneho poistenia pre SZČO. Online kniha mi pomohla pri riešení konkrétnych prípadov."
Marek, S., Martin

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: