Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2021

Lektor: Mgr. Zuzana Šteflová, JUDr. Ing. Rastislav Palutka, LL.M., MBA

Dátum: 4.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o inšpekcii práce, v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a v zákone o BOZP od 1.4.2021

Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Dátum: 15.3.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 10,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.3.2021 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 26.2.2021
1 EUR1,22 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,51 PLN (-0)
1 EUR26,11 CZK (+0,14)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

Zmeny v právnych predpisoch v roku 2021 majú výrazný vplyv na živnostenské podnikanie v Slovenskej republike. Keďže v prípade živnosti ručí podnikateľ celým svojím majetkom, o to naliehavejšie je vedieť, aké zmeny v právnych predpisoch sa v ostatnom období udiali a čo vás živnostníkov čaká. Dynamický vývoj právnej úpravy za ostatné obdobie spôsobil, že pri výkone podnikateľskej činnosti je čoraz namáhavejšie sledovať neustále legislatívne zmeny, a preto práve táto online kniha je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, ktoré platia od 1.1.2021 na jednom mieste!!!

Online kniha Legislatívne zmeny pre živnostníkov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, environmentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky, ale aj v oblasti právnej úpravy živnostenského podnikania ako takého.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre rok 2021 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

 

Čo je nové v on-line knihe?

 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021
 • Dôležité termíny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u brigádnika - študenta
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 u zamestnankyne, na ktorú si manžel uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane
 • Zavedenie trvalého kurzarbeitu od 1.1.2022 zvýši odvody SZČO o tri eurá mesačne
 • Minimálne sociálne odvody pre SZČO od 1. januára 2021 stúpli o 13 eur mesačne
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. januára 2021 týkajúce sa fyzických osôb
 • Použitie zníženej sadzby dane 15 % za zdaňovacie obdobie 2020 a od roka 2021
 • Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 1.1.2021
 • Oslobodenie vybraných podpôr a príspevkov zo štátneho rozpočtu od dane
 • Zrušenie zvýhodneného spôsobu odpisovania vybraných druhov budov od 1.1.2021
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov v oblasti medzinárodného zdaňovania od 1.1.2021
 • Zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa od 1. júla 2021
 • Zmena v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 1. januára 2021
 • Zmeny v účtovaní nevymožiteľných pohľadávok od 1.1.2021
 • Zmeny v účtovaní goodwillu v roku 2021
 • Virtuálna mena v jednoduchom účtovníctve po 1.1.2021
 • Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní od 1. marca 2021
 • Zákon č. 326/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce od 1. januára 2021
 • Zákon č. 294/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o minimálnej mzde a Zákonník práce od 1. januára 2021
 • Návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1. januára 2022
 • Najdôležitejšie schválené zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021
 • Nová nemocenská dávka "tehotenské" - aktuálny návrh novely zákona o sociálnom poistení
 • Novela zákona o sociálnom poistení č. 372/2020 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 30.12.2020 - posunutie lehoty splatnosti odloženého poistného po skončení krízovej situácie
 • Kontrolný výkaz v roku 2021
 • Zmeny v zákone o DPH od roku 2021
 • Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby od 1. januára 2021
 • Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby, ktorá sa stáva nevymožiteľnou od 1. januára 2021
 • Situácie kedy platiteľ nemôže vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od 1. januára 2021
 • Zmeny v podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel v roku 2021
 • Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - malý samostatný pivovar od 1. októbra 2021
 • Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - žiadosť o zaradenie, prevádzkovanie a vyradenie z evidencie malého samostatného pivovaru od 1. októbra 2021
 • Informácia ku skončeniu opatrení podľa § 2 ods. 3 lex corona v oblasti dane z motorových vozidiel, ERP, DPH, miestnych daní a ďalších oblastí k 30.9.2020 a k 31.12.2020
 • Informácia k novelám daňového poriadku s účinnosťou od roku 2020 a 2021
 • Novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. januára 2021
 • Povinnosti a práva zamestnancov v oblasti BOZP
 • Novela zákona o inšpekcii práce, ktorá by mala začať platiť od 1.4.2021
 • Stanovenie sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od 1.1.2021
 • Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny od 1.1.2021
 • Zmeny v odpadovom hospodárstve podľa vyhlášky č. 348/2020 Z. z., ktorá mení a dopĺňa vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z. od 5.12.2020
 • Ohlásenie a evidencia odpadov z kompostární podľa vyhlášky č. 317/2020 Z. z. od 1.1.2021
 • Nové povinnosti evidenčnej a ohlasovacej činnosti o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu od 1.1.2021
 • Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného počas 2. vlny pandémie COVID-19
 • Nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia - prevádzkovatelia zariadení verejného stravovania
 • Dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôt
 • Národná rada Slovenskej republiky schválila potravinový semafor

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2021,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Práve si pripravujem daňové priznanie a v online knihe som našla cenné informácie pre jeho prípravu."
Jana, M., Košice


"Dlhodobo riešim problémy z hľadiska sociálneho poistenia pre SZČO. Online kniha mi pomohla pri riešení konkrétnych prípadov."
Marek, S., Martin

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: