Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 27.10.2020

Čas konania: 7:30 - 8:30

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 10,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
26.10.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 23.10.2020
1 EUR1,18 USD (-0)
1 EUR0,9 GBP (-0)
1 EUR4,58 PLN (+0,01)
1 EUR27,23 CZK (+0,05)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

 

Produkt manažér

Zmeny v právnych predpisoch v roku 2020 majú výrazný vplyv na živnostenské podnikanie v Slovenskej republike. Keďže v prípade živnosti ručí podnikateľ celým svojím majetkom, o to naliehavejšie je vedieť, aké zmeny v právnych predpisoch sa v ostatnom období udiali a čo vás živnostníkov čaká. Dynamický vývoj právnej úpravy za ostatné obdobie spôsobil, že pri výkone podnikateľskej činnosti je čoraz namáhavejšie sledovať neustále legislatívne zmeny, a preto práve táto online kniha je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom na jednom mieste!!!

Online kniha Legislatívne zmeny pre živnostníkov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, environmentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky, ale aj v oblasti právnej úpravy živnostenského podnikania ako takého.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Zmeny pre rok 2020 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

 

Čo je nové v on-line knihe?

 • Sponzorovaný subjekt v jednoduchom účtovníctve
 • Balík nových opatrení lex korona so zameraním na zmenu zákona o účtovníctve
 • Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s balíkom opatrení lex korona
 • Dopady balíka opatrení lex korona na daň z príjmov - výdavky na pohonné látky
 • Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
 • Vzor čestného vyhlásenia, ktoré nahrádza lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu počas mimoriadnej situácie
 • Obstaranie zásob preddavkovým spôsobom
 • Mimoriadne zmeny v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a v zákone o odpadoch
 • Zmeny v základných ustanoveniach o komunálnom odpade od 1. 7. 2020
 • Lex korona a zmeny v enviro zákonoch
 • Stravovanie podnikateľa účtujúceho v jednoduchom účtovníctve
 • SOS dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa Opatrenia č. 5
 • Podmienky pre získanie príspevku Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny príjem podľa Opatrenia č. 4
 • COVID-19 - Nástroje podpory cestovného ruchu
 • Podmienky pre získanie príspevku Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou COVID-19 podľa Opatrenia č. 3
 • Princípy výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO podľa Opatrenia č. 2
 • COVID-19 - Finančná podpora odvetviu cestovný ruch
 • Zmeny v cestovných náhradách v roku 2020 a 2021
 • Miesto zdaniteľného obchodu v roku 2020
 • Miesto zdaniteľného obchodu v prípade viacerých po sebe nasledujúcich dodaní a v prípade zásielkového predaja v roku 2020
 • Povinnosti právnických a fyzických osôb vyplývajúce z zo zákona o odpadoch od 1. 7. 2020
 • Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby počas pandémie
 • Zmeny v asignácii dane v rámci mimoriadnych opatrení
 • Doplnenie pravidiel pre vrátenie preddavkov na dani z príjmov v období pandémie
 • Hlásenie a ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • Praktické príklady k účtovaniu nájomného v rámci finančnej pomoci podnikateľom
 • Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • COVID-19 - Výpočet výšky dotácie nájomcom nehnuteľnosti
 • COVID-19 - Dotácia nájomcom nehnuteľností
 • Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu v roku 2020
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch od 1. septembra 2020 a 1. januára 2021
 • COVID-19 - Podpora poskytovania antikorona úverov zárukami (SIH - antikorona záruka 2)
 • Čo sa nepovažuje za dodanie tovaru a služby v roku 2020
 • Pripravovaný návrh novely zákona o odpadoch v roku 2020

 

Legislatívne zmeny:

 • Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2020
 • Novela zákona o účtovníctve od roku 2020 a jej dopad na audítorov a obchodné spoločnosti
 • Novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2020
 • Dovolenka zamestnanca v roku 2020
 • Minimálna mzda od 1. januára 2020
 • Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020
 • Novela zákona č. 320/2019 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. januára 2020
 • Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2020 Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce
 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Vzdelávanie zamestnancov v roku 2020
 • Novela zákona o dani z príjmov od 1.12.2019
 • Zavedenie možnosti elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom od 1.1.2020
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022
 • Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane od 1.1.2020
 • Zvýšenie daňového zvýhodnenia podnikového výskumu a vývoja a zavádzania elektromobility od 1.1.2020
 • Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020
 • Novela zákona o dani z pridanej hodnoty s účinnosťou od 1. januára 2020
 • Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry od roku 2020
 • Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH od roku 2020
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte od roku 2020
 • Povinnosť podať súhrnný výkaz od roku 2020
 • Vedenie záznamov podľa zákona o DPH od roku 2020
 • Zrušenie registrácie od roku 2020
 • Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019
 • Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel k 31. decembru 2019 a určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2020
 • Čo musí obsahovať súhrnný výkaz od roku 2020
 • Daňová kontrola a vedenie evidencie pri spotrebnej dani z energií v roku 2020
 • Podanie súhrnného výkazu a povinnosti po podaní od roku 2020
 • Správa spotrebnej dane z energií v roku 2020
 • Vedenie evidencie pri spotrebnej dani z uhlia a zemného plynu v roku 2020
 • Vrátenie dane z elektriny v roku 2020
 • Výpočet spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v roku 2020
 • Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane pri spotrebnej dani z energií v roku 2020
 • Daň z nehnuteľností
 • Právna úprava skládkovania odpadu od 1. 7. 2020
 • Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje - zákon č. 302/2019 Z. z.
 • Zmeny v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. januára 2020
 • Prehľad zmien pri vodičských oprávneniach platných od 1. decembra 2019
 • Nakladanie so stavebným odpadom podľa novely zákona o odpadoch od 1.7.2020
 • Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2020 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.


Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Pracoval ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dane z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.


Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.JUDr. Juraj Mezei

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva. V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Mgr. Martina Jenčová

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a súčasť tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje tak v praxi ako aj z teoretického pohľadu, a to ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Práve si pripravujem daňové priznanie a v online knihe som našla cenné informácie pre jeho prípravu."
Jana, M., Košice


"Dlhodobo riešim problémy z hľadiska sociálneho poistenia pre SZČO. Online kniha mi pomohla pri riešení konkrétnych prípadov."
Marek, S., Martin

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: