Input:

Virtuálna mena v jednoduchom účtovníctve po 1.1.2021

4.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.59 Virtuálna mena v jednoduchom účtovníctve po 1.1.2021

Ing. Ján Mintál

Virtuálna mena predstavuje digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou a ani žiadnym orgánom verejnej moci, a ani nie je naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými právnickými alebo fyzickými osobami ako platobný prostriedok, a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Pre účely zákona o dani z príjmov sa predajom virtuálnej meny rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa na základe doplneného ustanovenia § 16 ods. 1 písm. e) ZDPo bod 13 zákona o dani z príjmov rozšíril zdroj príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou o príjmy z predaja virtuálnej meny, ak úhrada plynie od daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky.

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa v postupoch účtovania v JÚ v rámci ustanovenia § 4 ods. 13 doplnil odkaz na definíciu virtuálnej meny, a to v nadväznosti na prijatie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pri nadobudnutí virtuálnej meny za eurá alebo inú cudziu menu sa tento výdavok prvotne účtuje v peňažnom denníku ako výdavok, ktorý podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) neovplyvňuje základ dane z príjmov. Pri takto nadobudnutej virtuálnej mene sa pri jej následnom predaji účtuje výdavok medzi výdavky, vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov celkom, v členení medzi „ostatné výdavky” a príjem z odplatného prevodu virtuálnej meny sa účtuje v peňažnom denníku do príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov celkom, v členení medzi „ostatné príjmy”.

Pri odplatnom nadobudnutí virtuálnej meny a bezodplatnom nadobudnutí virtuálnej meny sa v knihe krátkodobého finančného majetku účtuje obstaranie virtuálnej meny v reálnej hodnote podľa § 27 ods. 13 ZoÚ zákona o účtovníctve. Pri následnom predaji bezodplatne nadobudnutej virtuálnej meny sa postupuje podľa § 4 ods. 13 postupov účtovania. Od 1. 1. 2021 sa tak v postupoch účtovania doplnilo účtovanie bezodplatne nadobudnutej virtuálnej meny.

Pri predaji virtuálnej meny (predajom virtuálnej meny sa pritom rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny) sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií výdavok medzi výdavky vynaložené na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: