Input:

"Podnikateľské kilečko" od 1. januára 2021 zjednoduší niektoré povinnosti voči Sociálnej poisťovni

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.161 „Podnikateľské kilečko” od 1. januára 2021 zjednoduší niektoré povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zákon, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie (tzv. podnikateľské kilečko), bol 21. 7. 2020 publikovaný v Zbierke zákonov SR, čím nadobudol právoplatnosť. Rôzne doterajšie povinnosti voči Sociálnej poisťovni však zostávajú v platnosti do konca roka 2020 a nové postupy sa budú uplatňovať až od januára 2021.

V sociálnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2021 zavádza „podnikateľské kilečko” nasledovné zmeny:

Vo vzťahu k zamestnávateľom sa zrušuje povinnosť zamestnávateľa:

  • odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca (Sociálna poisťovňa automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia),

  • oznamovať Sociálnej poisťovni:

    1. zmeny v údajoch jeho zamestnanca: priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodného čísla) - zmenu uvedených údajov bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb,
    2. zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľov - tieto údaje Sociálna poisťovňa zisťuje v súvislosti s plnením povinnosti zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do/z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
    3. začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.

Vo vzťahu k poistencom sa zrušuje povinnosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, nakoľko údaje o týchto skutočnostiach bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb. Povinnosť oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a bydliska zostávajú zachované pre zákonom stanovenú skupinu poistencov štátu (osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku a osobný asistent), na ktorých sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: