dnes je 1.12.2022

Legislatívne zmeny pre živnostníkov
Produkt manažér

Vážený zákazník,

práve ste vstúpili do on-line knihy Legislatívne zmeny pre živnostníkov. Zmeny v právnych predpisoch v roku 2022 majú výrazný vplyv na živnostenské podnikanie v Slovenskej republike. Keďže v prípade živnosti ručí podnikateľ celým svojím majetkom, o to naliehavejšie je vedieť, aké zmeny v právnych predpisoch sa v ostatnom období udiali a čo vás živnostníkov čaká v nasledujúcom roku 2023. Dynamický vývoj právnej úpravy za ostatné obdobie spôsobil, že pri výkone podnikateľskej činnosti je čoraz namáhavejšie sledovať neustále legislatívne zmeny, a preto práve táto on-line kniha je nepochybne výnimočnou pomôckou pre profesijnú prax.

POZOR: Aktuálne nájdete v on-line knihe všetky potrebné informácie, účinné od roku 2022 a od roku 2023 na jednom mieste!!!

On-line kniha Legislatívne zmeny pre živnostníkov sa stane Vašim sprievodcom v podnikaní a tak už dnes budete vedieť, čo Vás čaká zajtra v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky, BOZP, environmentalistiky a odpadového hospodárstva, stavebníctva, nehnuteľností, dopravy a logistiky, ale aj v oblasti právnej úpravy živnostenského podnikania ako takého. Legislatívnou úpravou prešiel zákon o účtovníctve, zákon o odpadoch, ale aj zákon o inšpekcii práce.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

 

 

Čo nájdete v on-line knihe?

Zmeny pre rok 2022 a 2023 z oblastí:

 • Účtovníctvo
 • Mzdové účtovníctvo a personalistika
 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • BOZP
 • Stavebníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • Odpadové hospodárstvo
 • Doprava a logistika

 

Čo je nové v on-line knihe?

 • Podrobnosti k oznámeniu 309/2022 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS z 13. decembra 2016 č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
 • Podrobnosti k oznámeniu 308/2022 Z. z. Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. augusta 2022 č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS zo 14. novembra 2017 č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
 • Podrobnosti k vyhláške 312/2022 Z. z. - vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
 • Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. januára 2023
 • Zákon o odpadoch v kontexte zmien účinných od 1.januára 2022
 • Vybrané ustanovenia so zreteľom na osobitné výrobky z plastu v kontexte novely č. 430/2021 Z. z. s účinnosťou od roku 2023 a 2024
 • Evidencia a ohlasovanie odpadov cez informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) od 1. januára 2023
 • Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2022
 • Novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2023
 • Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2023
 • Vplyv transpozície európskych smerníc na znenie Zákonníka práce s plánovanou účinnosťou od 01.10.2022
 • Pôžičky a úvery z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2022
 • Novela zákona o účtovníctve od 1. septembra 2022
 • Výklad k zákonu 249/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia
 • Zákon o účtovníctve z pohľadu fyzickej osoby - podnikateľa od 1.1.2022
 • Daňový bonus na vyživované dieťa od roku 2023
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so zreteľom na povinnosti zamestnávateľa
 • Spaľovne odpadov na Slovensku – výhody a problémy
 • Polopodzemné kontajnery ako moderný trend v zbere odpadov
 • Inovačné projekty EÚ na odpadové hospodárstvo na Slovensku
 • Zodpovednosť za straty na životnom prostredí
 • Priebeh posudzovania vplyvov na životné prostredie
 •  Zodpovednosť za environmentálne delikty
 • Sanácia environmentálnych záťaží
 • Povinnosti spojené s ochranou ozónovej vrstvy Zeme
 • Postup pri odstránení čiernej skládky v roku 2022
 • Environmentálne vzdelávanie na Slovensku
 • Autovraky ako odpad – efektívnejšie riešenia pre samosprávy
 • Odpadové firmy – biznis, ale aj zodpovednosť
 • Osobitosti vydania stavebného povolenia
 • Stret verejného a súkromného záujmu v procese územného plánovania
 • Stavba na cudzom pozemku
 • Základné postupy podľa stavebného zákona
 • Nová stavebná legislatíva: Dokumentácia stavby a jej formálne náležitosti
 • Záhradný domček z pohľadu stavebného práva

 

Čo získate s on-line knihou?

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2022 a 2023,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2022 a 2023 budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

 

Autorský kolektív

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Viera Mezeiová

Svoje vedomosti a praktické skúsenosti súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti, získané prácou v oblasti plánovania pracovných síl a miezd, prácou v súkromnej sfére, neskôr v metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR aplikuje ako prednášateľka na odborných seminároch a tiež ako autorka odborných článkov a publikácií s tematikou zdaňovania príjmov zo závislej činnosti.

Ing. Peter Horniaček
Ing. Peter Horniaček

Je absolventom obchodnej akadémie a Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. Od roku 2010 pracuje na MF SR, kde sa zameriaval na legislatívu dane z príjmov právnických osôb so špeciálnym zameraním na podporu výskumu a vývoja a tvorbu tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. V súčasnej dobe pôsobí ako vedúci oddelenia dane z príjmov MF SR. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.

Ing. Alica Fisterová
Ing. Alica Fisterová

Odborníčka, ktorá má dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd. Pôsobí v oblasti ekonomických, účtovných a daňových poradcov.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník..

Ing. Božena Jurčíková
Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov ako kontrolórka a vedúca oddelenia kontroly pre veľké daňové subjekty, posledných 10 rokov pracovala na MF SR, kde sa venovala problematike zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní vrátane ich legislatívy. V súčasnosti pracuje v daňovej správe a špecializuje sa na problematiku k zákonu o správe daní.

JUDr. Juraj Mezei
JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Je autorom viacerých významných publikácií z oblasti pracovného práva.V súčasnosti vedecko-pedagogicky pôsobí na Akadémii Policajného zboru v Bratislave ako odborný asistent katedry súkromnoprávnych vied, kde sa spolupodieľa na výučbe pracovného práva a práva štátnej služby a súčasne vedecky pôsobí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Martina Kostková
JUDr. Martina Kostková

Absolventka fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, dlhoročne sa venujúca exekučnému právu. Zároveň pôsobí ako mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov MS SR a je súčasťou tímu Právnej revue. Exekučnému právu a mediácii sa venuje nielen v praxi, ale aj v rámci lektorskej a publikačnej činnosti ako autorka viacerých odborných článkov v časopiseckej literatúre a členka poradne zameranej na odpovede najmä z občianskeho práva. 

Spokojní zákazníci on-line knihy

"Práve si pripravujem daňové priznanie a v on-line knihe som našla cenné informácie pre jeho prípravu."
Jana, M., Košice


"Dlhodobo riešim problémy z hľadiska sociálneho poistenia pre SZČO. On-line kniha mi pomohla pri riešení konkrétnych prípadov."
Marek, S., Martin

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 8.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v sociálnom poistení účinné od 1. 1. 2023

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 15.12.2022

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
Najnovšie články
viac článkov