Input:

Sponzorovaný subjekt v JÚ

29.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.91 Sponzorovaný subjekt v JÚ

Ing. Ján Mintál

Zmluvný typ v podobe zmluvy o sponzorstve v športe je obsiahnutý v rámci zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ”zákon o športe“). V kontexte so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”) prináša aplikácia takejto zmluvy daňové výhody tak pre sponzorovaného (napr. športovec, športový klub) ako aj pre sponzora - napr. fyzickú osobu – živnostníka, prípadne obchodnú spoločnosť). Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej iba „sponzorské”) športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný”), a sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným.

V účtovnej jednotke, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom, je samostatne zárobkovo činnou osobou, a podpíše zmluvu o sponzorstve v športe, sa predovšetkým zaúčtuje v knihe pohľadávok pohľadávka voči sponzorovi.

Prijatie sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom a je samostatne zárobkovo činnou osobou, účtuje v peňažnom denníku ako príjem na účet v banke a v členení ako príjem, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov.

Na konci účtovného obdobia sa zistí suma použitého sponzorského a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa zaúčtuje príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v druhovom členení medzi „Ostatné príjmy” vo výške použitého sponzorského, a to v každom účtovnom období trvania zmluvy o sponzorstve v športe. Súčasne sa samozrejme v knihe pohľadávok zníži pohľadávka voči sponzorovi v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého sponzorského.

Použitie sponzorského sa v účtovnej jednotke, ktorá je športovcom alebo športovým odborníkom a je samostatne zárobkovo činnou osobou, účtuje v peňažnom denníku ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení medzi „Zásoby” alebo „Služby” okrem použitia sponzorského na obstaranie odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku.

V prípade, ak sa použije sponzorské na obstaranie odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku, potom sa v rámci uzávierkových účtovných operácií účtuje v peňažnom denníku odpis tohto majetku ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení medzi „Ostatné výdavky” a v rovnakej výške alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého sponzorského na obstaranie tohto majetku, sa účtuje príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v druhovom členení medzi „Ostatné príjmy”.

V prípade, ak by sa porušili podmienky zmluvy o sponzorstve v športe, postupuje sa v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: