Input:

Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby, ktorá sa stáva nevymožiteľnou od 1. januára 2021

1.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.69 Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby, ktorá sa stáva nevymožiteľnou od 1. januára 2021

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Novelizovaný zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. platný od 1. januára 2021 definuje pohľadávky z dodania tovaru alebo služby, ktoré sa stávajú nevymožiteľnou pohľadávkou.

Konkrétne sa pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou, ak je vymáhaná v exekučnom konaní a v priebehu 12 mesiacov od jeho začatia nebola uspokojená, a to dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 12 mesiacov od jeho začatia, a v rozsahu, v akom nebola uspokojená.

Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby sa stáva nevymožiteľnou, aj ak sa odberateľ (dlžník) nachádza v konkurznom konaní a konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Alebo ak konkurz bol zrušený pre nedostatok majetku, a to dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Alebo na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní. Ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že nebola k tomuto dňu premlčaná

Pohľadávka z dodania tovaru alebo služby sa stáva nevymožiteľnou, tiež ak sa odberateľ (dlžník) nachádza v oddlžení a konkurz bol skončený z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a to dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu z uvedeného dôvodu v Obchodnom vestníku. Alebo ak na majetok odberateľa (dlžníka) bol vyhlásený konkurz, a to dňom a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zistená v konkurznom konaní. Ak platiteľ neprihlásil pohľadávku v konkurznom konaní, dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku a v rozsahu, v akom platiteľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná. Alebo ak súd určil splátkový kalendár, a to dňom jeho určenia a v rozsahu, v akom bola pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára.

Taktiež sa pohľadávka z dodania tovaru alebo služby stáva nevymožiteľnou, ak odberateľ


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: